Menu Close
Full 1
Pla Estratègic 2021-2025
Enfortim l'atenció comunitària centrada en la persona
Full 1
Motivació i finalitat del Pla Estratègic

El pla estratègic és un instrument (pla) que permet a una organització orientar les accions que ha de dur a terme (estratègies) per desenvolupar amb èxit les funcions que li són pròpies (missió) i assolir un horitzó desitjat (visió) en un període de temps determinat.

Des de l’any 2008, a la nostra institució duem a terme periòdicament un exercici de reflexió interna estratègica per establir les bases perquè l’organització s’orienti de manera eficaç cap a la consecució dels seus fins, i que posteriorment concretem en un pla estratègic.

Actualment, presentem el quart Pla Estratègic del Grup Sant Pere Claver que es desenvoluparà i es durà terme entre el 2021 i el 2025. En un període en el què la nostra institució farà setanta-cinc anys d’història, tenim el repte de projectar l’organització cap al futur per garantir la seva sostenibilitat, seguir millorant la qualitat dels seus serveis i fer créixer la seva contribució a la societat de la qual forma part. Per a la consecució d’aquests propòsits s’ha elaborat aquest pla estratègic.

#Missió què som?

Som una entitat sense ànim de lucre, amb compromís social i vocació de servei públic. Acompanyem les persones, des del vincle emocional i amb vocació comunitària, en els àmbits de la salut mental i la discapacitat intel·lectual, amb especial atenció a situacions de vulnerabilitat, per contribuir a la seva recuperació i al desenvolupament del seu projecte de vida.

Treballem en els següents àmbits:

Salut mental

Fem promoció, prevenció i tractament de la salut mental des d’un vessant biopsicosocial i amb un model comunitari

Serveis socials

Atenem persones en risc o en situació d’exclusió social i amb necessitats relacionades amb la salut ment al i la discapacitat intel·lectual

Defensa de drets i acompanyament

Acompanyem i vetllem pels drets i el benestar de les persones amb la capacitat d’obrar modificada per resolució judicial –o bé, susceptible de ser-ho–, així com de les persones que per voluntat pròpia sol·liciten suport per a la presa de decisions

Capacitació i inserció laboral

Generem oportunitats socials i laborals per a les persones, perquè, amb els suports adequats, puguin desenvolupar el seu projecte de vida i convertir-se en ciutadania de ple dret

Docència i recerca

Transmetem el nostre coneixement i la nostra expertesa mitjançant la docència i altres espais de reflexió i debat, i impulsem l’avaluació i la recerca en els nostres àmbits d’activitat

A més, el Grup Sant Pere Claver presta servei en les especialitats d’Odontologia, Servei d’Al·lèrgia  i proves diagnòstiques de Neurofisiologia i Cardiologia ; àmbits que també inclou aquest Pla Estratègic amb l’objectiu de consolidar-los i projectar-los cap al futur.

#Visió què volem ser?

Volem ser una institució que dona resposta integral en salut mental i discapacitat intel·lectual,
i especialitzada en situacions de vulnerabilitat social.

#Valors com treballem?

Il·lusió

La proactivitat, el dinamisme, la creativitat i la passió

Flexibilitat

Capacitat de seguir innovant i d’adaptar-nos als reptes

Compromís solidari

Responsabilitat envers les persones, el territori i l’entorn pròxim i llunyà

Eficiència

Capacitat d’aconseguir l’excel·lència fent un ús racional dels mitjans

Sostenibilitat

Confluència de l’activitat econòmica, ambiental i social
Skip to content